مراسم قران خوانی واحکام توسط حلقه صالحین شهید بابایی بر گزار شدDSC04224