در تاریخ 1395/3/10 فرمانده خواهران کوثر با شورای پایکاه حضرت مریم جلسه بر گزار کردندDSC04304