حلقه صالحین شهید میری در برنامه افطاری شرکت کردندDSC04408