در تاریخ 1395/3/20حلقه صالحین شهید دوربین برای چیدن باقالی بسیج شدندDSC04375